ಬಿ ವಿ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂದೇಶ

ಭಾರತ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ 21ನೇ ದಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ – ಫೆಬ್ರವರಿ 2012 ಇಲ್ಲಿದೆ